Informuojame, kad vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-156 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotį prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro“ reorganizuojama viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis prijungiant prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro.

1. Reorganizavime dalyvauja viešosios įstaigos:

1.1. Reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis. Buveinė – Šatrijos g. 5, Skuodas LT-98114, juridinio asmens kodas: 274586640, duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

1.2. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras. Buveinė – Šatrijos g. 5, Skuodas LT-98114, juridinio asmens kodas: 173942495, duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

2. Reorganizavimo būdas – viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro, kuriai pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

3. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d.

  4. Su reorganizuojamos viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties ir reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis, reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti internete adresais www/skuodogmp.lt  ir  www.skuodopspc.lt

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKUODO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos SKUODO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO reorganizavimo sąlygŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja šių įstaigų reorganizavimą.

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 ir 9 dalimis, 2.99 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 ir 138 straipsniais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 15 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 17 punktu.

 3. Reorganizuojamos viešosios įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, duomenys:

  1. įstaigos teisinė forma ir pavadinimas: viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis;

  2. įstaigos buveinė: Šatrijos g. 5, Skuodas;

  3. įstaigos kodas 274586640;

  4. registras: duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 4. Reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizacijos tęs veiklą, duomenys:

  1. įstaigos teisinė forma ir pavadinimas: viešoji įstaiga Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras;

  2. įstaigos buveinė: Šatrijos g. 5, Skuodas;

  3. įstaigos kodas 173942495;

  4. registras: duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

II SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS IR PAGRINDIMAS

 1. Reorganizavimo būdas – prijungimas. Viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – GMPS) prijungiama prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC). Po reorganizacijos GMPS baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, o PSPC perims GMPS turtą, teises ir pareigas, tęs veiklą.

 2. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis steigėjo ir savininko Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-156 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotį prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro“.

 3. Pagrindinis reorganizavimo tikslas – efektyvesnis žmogiškųjų, finansinių ir materialinių išteklių panaudojimas, optimizuojant valdymo struktūrą ir gerinat asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

 4. Reorganizuojama siekiant užtikrinti reorganizavime dalyvaujančiai ir reorganizuojamai viešosioms įstaigoms priskirtų funkcijų racionalesnį vykdymą, sudaryti teisines ir vadybines prielaidas tinkamam veiklos valdymui užtikrinti, didinti veiklos efektyvumą, sutelkti žmogiškuosius ir materialinius išteklius paslaugoms teikti, tikslingai ir efektyviai naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, mažinant valdymo bei ūkio išlaidas.

III SKYRIUS

TURTO VERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMO TVARKA

 1. Reorganizuojamos GMPS turtas ir pareigos perimamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 2. Reorganizuojamos GMPS einančiam direktoriaus pareigas pavedama 2020 m. lapkričio 15 d. pateikti viso GMPS turto inventorizacijos aprašus.

 3. GMPS 2020 m. spalio 30 d. parengia:

  1. inventorizavimo aprašus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070 17 punktą;

  2. gautinų (įskaitant ir Klaipėdos teritorinę ligonių kasą) ir mokėtinų atsiskaitymų suderinimo aktus.

 4. Teisės aktų nustatyta tvarka GMPS valdomas turtas 2020 m. gruodžio 31 d. perduodamas PSPC.

IV SKYRIUS

PRIEVOLIŲ IR DOKUMENTŲ PERĖMĖJAS IR PERĖMIMO TERMINAI

 1. GMPS direktorius įsipareigoja:

  1. reorganizacijos laikotarpiu perduoti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal inventorizavimo aprašus teisės aktų nustatyta tvarka;

  2. perduoti PSPC šią dokumentaciją:

   1. kokybės kontrolės dokumentus: įstaigos organizacinę struktūrą, vidaus tvarkos taisykles, informacijos pacientams teikimo tvarką, kokybės procedūras, įrangos patikros dokumentus;

   2. archyvo dokumentus;

   3. darbuotojų asmens bylas;

   4. darbuotojų darbo sutartis ir darbuotojų darbo sutarčių registracijos žurnalą;

   5. darbuotojų asmens sveikatos pasus F 048/a;

   6. darbo saugos instruktavimo žurnalus;

   7. darbuotojų pareiginius nuostatus;

   8. etatų ir pareigybių sąrašus;

   9. įstaigos leidimus-higienos pasus;

   10. įstaigos draudimo polisą;

   11. įstaigos veiklos duomenis, statistines ataskaitas;

   12. nepanaudotų dokumentų blankus ir saugiųjų dokumentų blankus;

   13. medicininę dokumentaciją;

  3. atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybine mokesčių inspekcija;

  4. paruošti finansinę atskaitomybę ir pateikti steigėjui iki 2020 m. lapkričio 15 d.;

  5. atsiskaityti su Klaipėdos teritorine ligonių kasa, Sveikatos apsaugos ministerijos Statistikos skyriumi;

  6. atsiskaityti su kreditoriais;

  7. nepriimti naujų darbuotojų, nesudaryti naujų darbo sutarčių, neprisiimti ilgalaikių įsipareigojimų, nedidinti kreditorių įsiskolinimų.

 2. PSPC direktorius turi:

14.1. iki 2020 m. lapkričio 15 d. paruošti įstaigos įstatų naują redakciją, juos pasirašyti ir teikti juos tvirtinti steigėjui;

  1. įregistruoti PSPC įstatų naują redakciją teisės aktų nustatyta tvarka;

14.3. kreiptis į Valstybinę akreditacijos sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikslinti įstaigos licenciją;

 1. Reorganizacijos laikotarpiu viešosios įstaigos vykdo veiklą atskirai, turto buhalterinę apskaitą vykdo atskirai.

 2. GMPS direktorius raštu informuoja darbuotojus ir kreditorius apie reorganizaciją.

 3. PSPC direktorius raštu informuoja kreditorius apie reorganizaciją.

V SKYRIUS

JURIDINIŲ ASMENŲ PASIBAIGIMO MOMENTAS IR TEISIŲ BEI PAREIGŲ PERĖMIMAS

 1. Reorganizuojama GMPS baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Reorganizuojamos GMPS teisės ir pareigos perduodamos PSPC nuo GMPS turto ir dokumentų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

 2. Reorganizuojamų įstaigų teisės ir prievolės perimamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. GMPS antspaudai sunaikinami vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 5-V-684 „Dėl Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašu po to, kai šios įstaigos direktorius ir vyriausiasis finansininkas pasirašo įstaigos turto ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktus.

VI SKYRIUS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAPILDOMOS TEISĖS IR PAREIGOS REORGANIZAVIMO METU

 1. Reorganizavimo laikotarpiu reorganizavime dalyvaujančios ir reorganizuojamos įstaigų vadovai užtikrina nepertraukiamą šių įstaigų įstatuose nurodytą veiklą.

 2. Reorganizuojamos viešosios įstaigos vadovas viešosios įstaigos reorganizavimo laikotarpiu turi visas teises, kurias jam suteikia įstatymai, viešųjų įstaigų įstatai, išskyrus teises, apribotas šiomis reorganizavimo sąlygomis.

 3. Reorganizavimo laikotarpiu reorganizuojamos viešosios įstaigos vadovas visas sutartis, kurių vertė didesnė kaip 3 000 Eur, ir darbo sutartis su naujai priimamais darbuotojais gali sudaryti tik raštiškai suderinęs su Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

 4. PSPC ir GMPS vadovai užtikrina, kad:

  1. ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo, apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbti interneto svetainėje reorganizuojamų įstaigų kreditoriams. Pranešime nurodoma:

23.1.1. informacija apie visus reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2-44 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas);

23.1.2. reorganizavimo būdas, pasibaigiantys juridiniai asmenys ir tęsiantis veiklą po reorganizavimo juridinis asmuo;

23.1.3. momentas, nuo kurio pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo juridiniam asmeniui;

23.1.4. kur ir nuo kada galima susipažinti su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiklą tęsiančios PSPC įstatų naujos redakcijos projektu ir su praėjusių trejų finansinių metų finansinėmis atskaitomybėmis;

23.2. reorganizavimo sąlygos ne vėliau kaip reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną pateikiamos Juridinių asmenų registrui.

24. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai Juridinių asmenų registre išregistruojama reorganizuojama GMPS.

26. Po GMPS reorganizavimo pabaigos Juridinių asmenų registrui visus dokumentus pateikia PSPC vadovas.

27. Turto, teisių bei pareigų perdavimo–priėmimo aktus pasirašo reorganizuojamos GMPS direktorius, vyriausiasis finansininkas ir reorganizavime dalyvaujančios bei po reorganizavimo tęsiančios veiklą PSPC direktorius ir vyriausiasis finansininkas.

_______________________________