Slider

Korupcijos prevencija

Darbuotojų elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Skuodo GMP stoties

Direktorės 2015 m. sausio 10

Įsakymas Nr. AK-1

DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jas teikiantys, ASPĮ administracijos darbuotojai.

2.2. ASPĮ administracijos darbuotojai – Skuodo GMP stoties vadovas, Skuodo GMP stoties darbuotojas, vadovo įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklės privalomos visiems Skuodo GMP stoties darbuotojams

II SKYRIUS

DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, Skuodo GMP stoties darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė.

5. Skuodo GMP stoties darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.

6. Darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

7. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į Skuodo GMP stoties darbuotojo prieštaravimą, paliko kyšį ir pasišalino, darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti Skuodo GMP stoties vadovą ar Skuodo GMP stoties darbuotoją, vadovo įgaliotą vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – įgaliotas asmuo).

8. Įgaliotas asmuo turi pakviesti iš anksto tokiems atvejams nagrinėti Skuodo GMP stoties vadovo įsakymu sudarytą komisiją, kuri turi atlikti paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.

9. ASPĮ darbuotojas, kuriam buvo paliktas kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą Skuodo GMP stoties vadovui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas ASPĮ vadovui turi būti įteiktas tą pačią dieną.

10. Skuodo GMP stoties vadovo pasirašytas pranešimas apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).

11. Jei pacientas nepaliko siūlyto kyšio, Skuodo GMP stoties darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną ASPĮ vadovui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).

12. Apie Taisyklių 10 punkte nurodytus atvejus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS

ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

13. Jei pacientas įgaliotam asmeniui pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Skuodo GMP stotyje, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.

14. Apie šių Taisyklių 13 punkte nurodytą gautą informaciją Įstaigos vadovas (kai informaciją gauna Skuodo GMP stoties vadovo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.

15. Jei informacija buvo gauta anonimiškai telefonu, raštu, Skuodo GMP stoties vadovas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.

16. Jei pacientas kreipėsi į įgaliotą asmenį, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, ir t. t., jam turi būti pasiūloma parašyti pareiškimą įgaliotam asmeniui. Šis pareiškimas tiriamas įstaigos nustatyta tvarka.

17. Apie 13, 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

IV SKYRIUS

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ASPĮ

18. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą Skuodo GMP stoties darbuotojams teikia įgalioti asmenys.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Pateikiant pasirašyti darbo sutartį naujai priimamiems darbuotojams kartu pateikiamos pasirašytinai susipažinti Taisyklės.

20. Už Taisyklių nesilaikymą įstaigos darbuotojams taikomos poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Korupcijos prevecijos priemonių planas
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METAMS PROGRAMA
Medicinos darbuotojų etikos kodeksas
Įsakymas dėl antikorupcijops komisijos
Įsakymas dėl atsakingo už korupcijos kontrolę

VšĮ Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis

Šatrijos g.5, LT 98114 Skuodas. 
Tel.: 8-440-73 513;
El.paštas: skuodogmp2@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centras.
Juridinio asmens kodas: 274586640